SAMTALEBEHANDLING

For mange vil samtalebehandling kunne være til hjelp ved ulike belastninger. Slike belastninger kan f.eks være knyttet til sorg, tap eller vansker livssituasjonen. Eller de kan være reaksjoner på tidligere hendelser i livet. Andre sliter med selvbildet og strenge krav til seg selv. For andre kan belastningene være knyttet til problemer ved å leve sammen som par eller i familie, eller til å leve mellom to kulturer. Eller de kan være ettervirkninger etter krenkelser eller andre traumatiske livshendelser.

Belastninger over tid kan bl.a. gi seg utslag i vedvarende uro, bekymring, oppgitthet, selvbebreidelser, angst og depresjonsfølelse. Problemer i nære relasjoner kan i tillegg gi seg utslag i konflikter, avstandsfølelse, kommunikasjonsvansker eller tvil ved relasjonen.

Samtalebehandling har til hensikt å bidra til å lette de følelsesmessige belastninger og til at du/dere finner frem til nye måter å håndtere eller løse utfordringene på.

Jeg har lang erfaring med å bistå mennesker med slike og andre vansker i deres liv. Jeg arbeider fortrinnsvis ut fra en narrativ tilnærming, og er opptatt av et gjensidig samarbeid i behandlingen, der din/deres opplevelse, erfaring og mening er avgjørende.

I første samtale snakker vi litt om problemene og om hvordan vi kan arbeide med dem. Vi gjør en foreløpig avtale om eventuelle videre samtaler. Jeg har selvfølgelig taushetsplikt, og du kan når som helst velge å avslutte kontakten.